AMS-IS-Edit
ประกันคุณภาพฯ
Portfolio(ภาระงาน)
    พิมพ์ภาระงานส่วนบุคคล
แผนการสอน
    พิมพ์แผนการสอน
รหัสหน่วยงาน
รหัสตำแแน่งวิชาการ
รหัสกลุ่มเลือด
บริหารงานทั่วไป
ตารางงานในคณะฯ
งานในคณะฯ
หน่วยงาน
อัตรากำลัง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การใช้งบประมาณ
รหัสห้องประชุม
การจองใช้ห้องประชุม
รายงานการประชุม
รายชื่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่ต้องการออกรายงานการประชุมผ่าน web
     หนังสือเวียน
การเงิน
อัตราอวัยวะเทียมฯ
พัสดุและครุภัณฑ์
สรุปการเงินหมวดพัสดุ
จัดทำใบเบิกจากหน่วยงาน
    สอบถามข้อมูลใบเบิก
พัสดุเข้า
รหัส พัสดุภัณฑ์
    ปฏิบัติงาน : Inventory
ประเภทพัสดุ
แหล่งที่มาพัสดุ
วัตถุประสงค์ในการเบิกพัสดุ
รหัสสถานะใบเบิก
รหัสแหล่งเงิน
บริษัทที่คณะฯติดต่อ
 
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ รหัส วิธีการได้มา
ครุภัณฑ์ รหัส เจ้าของ
ครุภัณฑ์ รหัส แหล่งเงิน
ครุภัณฑ์ รหัส แผนงาน
ครุภัณฑ์ รหัส งาน
ครุภัณฑ์ รหัส โครงการ
ครุภัณฑ์ สถานะ
ฐานข้อมูลวิจัย
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
โครงการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
บริการการศึกษา
Courses
ฐานข้อมูลภาพ
ภาพวิชาการ
ภาพเหตุการณ์คณะฯ
ฐานข้อมูลศูนย์บริการเทคนิคฯ
ผู้รับบริการ
บริการต่างๆ
ฐานข้อมูลห้องสมุดคณะฯ
ภาคนิพนธ์
สำเนาบทความวารสาร
หนังสือ ตำรา
วิ ดี โอ ในห้องสมุด
หนังสือเข้า-ออก(ห้องสมุด)
ฐานข้อมูลภาควิชาภูมิคุ้มกันฯ
หนังสือเข้า-ออก(ภูมิคุ้มกันฯ)
งานของทุกคน
การเงินของภาควิชาฯ
งานที่กำลังดำเนินการ
รหัสสถานะงาน
บุคลากรภาควิชาภูมิคุ้มกันฯ
งานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลภาควิชากายภาพบำบัด
ฐานข้อมูลผู้ป่วยกายภาพบำบัด
รหัสสถานภาพผู้ป่วย
รายชื่ออาจารย์ที่ให้การรักษา
ฐานข้อมูลงานคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์
Accessosy Comp
ฐานข้อมูลอื่นๆ
เก็บ WWW address ที่น่าสนใจ
หนังสือเข้า-ออก(ธุรการคณะฯ)
หนังสือเข้า-ออก(บริการการศึกษา)
หนังสือเข้า-ออก(ภาควิชารังสี)
Database Admin. Only
Change Password
Assign Table Right
Assign Code ForTable
Assign Group
Assign Group Member
Assign Group Table Right
Runing No
Experiment
 
เลือกฐานข้อมูลก่อน Login
Login Name:
Password: